Fältregler

- Flygtider för förbräningsmotorer 9:00-21:00. El- & segelflyg inga restriktioner.

- Ingen flygning får förekomma över vägen vid flygfältet, när folk och/eller fordon passerar. Håll uppsikt på trafiken i möjligaste mån.

- Alla som flyger på fältet skall vara anslutna till Svenska Modellflygsförbundets försäkring eller motsvarande.

- Medlemskap i MFK Pegasus är obligatoriskt för att få nyttja fältet regelbundet, gästflygare är välkomna!

- Förbränningsmoter som används måste uppfylla Svenska Modellflygförbundets bullerkrav på 85 db på 10 meter.

- Flygning över depåområdet är ej tillåtet, gäller även taxning.

- Frekvensklämma skall alltid användas då mer än en pilot befinner sig på området.

- Var vänlig att rapportera alla klagomål och övriga incidenter till ordförande Göran Becker.

- Utför alltid räckviddstest innan flygning.

- Starta aldrig mot folk eller depå.

- Endast modellflyg får förkomma på fältet, alla andra typer av flygfarkoster är förbjudna.Flyg förnuftigt och visa hänsyn, så kommer alla att trivas!